Voimavarakeskeinen työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista ja siitä oppimista. Työnohjauksesta hyötyvät työntekijät, työyhteisöt, tiimit tai muut ryhmät, jotka haluavat tukea omaan ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen. Työnohjauksessa voi luottamuksellisesti käsitellä omaa työtä koskevia toiveita, arvoja, ajatuksia, tunteita ja toimintatapoja. Työnohjaus tukee myös työssä jaksamiseen liittyvissä kysymyksissä sekä antaa valmiuksia ja välineitä oman työn kehittämiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen.

Työnohjauksen tavoitteena on aina tukea työyhteisöä ja yksittäistä työntekijää oman perustehtävän ymmärtämisessä ja toteuttamisessa. Tämän lisäksi asiakas määrittelee itse tarkat kysymykset ja tavoitteet omalle työnohjaukselleen.

Esimerkkejä työnohjauksessa käsiteltävistä teemoista:

 • Oma ammatillinen rooli, identiteetti ja kasvu
 • Haastavat työtilanteet ja muutokset työelämässä, omien selviytymiskeinojen ja voimavarojen tunnistaminen ja löytäminen
 • Ammatillinen ja arkinen vuorovaikutus työyhteisössä
 • Työyhteisössä omien rajojen ja omien vaikutusmahdollisuuksien tiedostaminen
 • Omien ja työyhteisön arvojen pohtiminen, tunnistaminen ja merkitys
 • Stressin, väsymyksen ja uupumuksen tunnistaminen, ennaltaehkäisy ja toipuminen
 • Yhdessä ajatteleminen, kannustava ilmapiiri ja yhteisöllisyyden luominen

Mitä Voimavarakeskeinen Työnohjaus On?

Voimavarakeskeinen työnohjaus perustuu dialogisuuteen, ratkaisukeskeisyyteen, reflektiivisyyteen ja narratiivisuuteen:

 • Dialogisuus on toisen ja oman itsen kunnioittamista ja arvostamista, taitoa kuunnella toista, kertoa omista näkemyksistä rehellisesti ja ajatella yhdessä, sekä luovan tilan löytämistä
 • Reflektiivisyys on asioiden äärelle pysähtymistä, pohtimista, eri näkökulmien etsimistä ja myös keskeneräisten ja ristiriitaisten ajatusten esiintuomista ja hyväksymistä
 • Ratkaisukeskeisyys on omien voimavarojen ja selviytymiskeinojen tiedostamista ja löytämistä, sekä oman että yhteisön vastuun, vapauden ja mahdollisuuksien ymmärtämistä tässä hetkessä ja tulevaisuudessa
 • Narratiivisuus on niiden tarinoiden tiedostamista, joita elämme (työ)elämässämme todeksi. Työnohjauksessa on mahdollista tarkastella erilaisia, myös ristiriitaisia ja ongelmallisia omaan itseen ja työhön liittyviä tarinoita ja löytää vaihtoehtoisia, kadoksissa olleita tai täysin uusia tarinoita!
Hinnasto Ota yhteyttä